Általános programtájékoztató

A komplex képzési program címe:

Strukturális Alapokra felkészítő tréning civil szervezetek számára
PHARE ACCESS 2003 program Képzési Komponense keretében

Időtartama:
2006. január-október

Felügyeleti szervek:
Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium (http://www.icsszem.hu)
Civil Kapcsolatok Főosztálya (http://www.civil.info.hu)

Nemzeti Fejlesztési Hivatal (http://www.nfh.hu)
Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egysége

Bonyolítók:

CC Consultatio Kft.

Civil Társadalom
Fejlődéséért Alapítvány

 

Háttérinformációk

A Strukturális Alapok maximális kiaknázása, a támogatások hatékony felhasználása nagyrészt azon múlik, hogy a magyar kedvezményezettek meg tudnak-e felelni az Európai Unió által támasztott kihívásoknak, illetve, hogy a célszervezetek milyen szakmai tapasztalattal, a sikeres pályázáshoz szükséges ismeretekkel rendelkeznek.

Az első Nemzeti Fejlesztési Terv és a kapcsolódó Operatív Programok támogatási forrásainak felhasználása során elért eddigi eredmények azt mutatják, hogy a civil szervezetek pályázati eredményessége még nem éri el a kívánt szintet. Ennek az aránynak a javítása, illetve a következő, ún. II. Nemzeti Fejlesztési Terv előkészítésének ismerete és az ebben történő aktív részvétel a cél.

Az ACCESS programok alapvetően pályázat útján nyújtottak támogatást civil szervezeteknek az Unió által fontosnak tartott célterülteken (környezet- és egészségvédelem, társadalom-gazdaságfejlesztés, emberi jogok előmozdítása és monitorozása, fogyasztóvédelem, és a szociális szektor). A PHARE ACCESS 2003 programot egy Képzési Komponens egészíti ki, amely a szervezetek fejlesztését célozta meg.

A PHARE ACCESS 2003 program intézményi háttere

Az ACCESS program adminisztratív lebonyolításának felelőse, a program keretében létrejövő szerződések megkötéséért felelős hatóság a Nemzeti Fejlesztési Hivatal keretein belül működő Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egység (KPSZE). A program szakmai tartalmának kialakításáért és a támogatott programok szakmai teljesítésének ellenőrzéséért az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium Civil Kapcsolatok Főosztálya (ICSSZEM – CKF) felelős.

Az ACCESS program céljai

Általános, hosszútávú célok

 • Támogatni a közösségi joganyag végrehajtását azokon a területeken, ahol a harmadik szektor fontos szerepet játszik, továbbá növelni a nem-kormányzati (civil) szervezetek tudatosságát ezeken a területeken;
 • Elősegíteni az említett szervezetek részvételét a szociális, a társadalmi-gazdasági fejlesztés, az emberi jogok, a fogyasztóvédelem és a környezetvédelem területén megvalósításra kerülő projektekben.

Rövidtávú célok

 • Erősíteni a civil szervezetek intézményi és működési kapacitását, különös tekintettel a Strukturális Alapokra való felkészülésre;
 • Támogatni a civil szektort, hogy a Strukturális Alapok finanszírozásra alkalmas területein programokat fejlesszenek és valósítsanak meg.

 

A Képzési Program céljai

 • Átfogó tréning program megvalósítása civil szervezetek számára, amely hasznos tudással látja el a célcsoportot.
 • Régiónként megközelítőleg 120-140 civil szervezet képviselőjének képzése tréning keretében, kivéve a Közép-Magyarországi régiót, ahol 150-200 civil szervezet képzésére kerülhet sor.
 • Régiónként 30, továbbá a Közép-Magyarország régióban 35-40 projekt elképzelés kidolgozása a Strukturális Alapokból történő finanszírozásra.
 • Régiónként 5 nagy civil szervezet felkészítése, projekttervezéssel kapcsolatos tréningek, konzultációk tartására, valamint tanácsadásra a hozzájuk forduló szerényebb anyagi bázissal rendelkező civil szervezetek számára.
 • A Strukturális Alapok pályázói erős partnerséget építsenek ki regionális és országos szinten egyaránt.

Kik vehetnek részt a képzésben?

A képzésben részesülő jelentkezőknek egy Magyarországon bejegyzett civil szervezettel (társadalmi szervezetek és alapítványok) munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban (például megbízás) kell állnia.

Civil szervezeteknek a következő feltételeknek kell megfelelniük a részvételhez:
A társadalmi szervezetek (ide nem értve a politikai pártokat, az egyházakat, a biztosító egyesületeket) létrejöttét szabályozó 1989. évi II. tv., valamint az alapítványokat szabályozó 1959. évi IV. tv. (Ptk.) alapján, az illetékes bíróság által hivatalosan bejegyzésre került szervezetek.
Nem kirekesztő szervezetek, tehát nem szabnak tevékenységük vagy támogatásuk feltételéül vallási, politikai vagy ideológiai kötődést.

Nem alkalmas szervezetek:
Politikai pártok, egyházak, köztestületek, közhasznú társaságok, biztosító társaságok, helyi és regionális hatóságok, helyi és regionális fejlesztési hivatalok nem vehetnek részt.

A civil szervezeteknek a következő tulajdonságokkal kell rendelkezniük:

 • A civil szervezeteket nem haszonszerzés céljából hozzák létre. Annak ellenére, hogy lehetnek fizetett alkalmazottaik és folytathatnak gazdasági tevékenységet, az ebből származó nyereséget nem oszthatják szét tagjaik vagy a vezetésük között.
 • A civil szervezetek önkéntes alapon működnek. Ez azt jelenti, hogy önkéntes alapon szerveződnek és gyakran működésük velejárója az önkéntes segítők közreműködése a szervezetek munkájában. Minden kétséget kizáróan kell bizonyítaniuk, hogy működésük nonprofit keretek között zajlik.
 • A civil szervezeteket az ad hoc alapon létrejövő együttműködéstől az különbözteti meg, hogy rendelkeznek hivatalos vagy intézményi feltételekkel. Rendelkeznek hivatalos létesítő okirattal vagy egyéb jogosítvánnyal, amely feljogosítja őket bizonyos tevékenységek végzésére. Elszámoltathatók a tagjaikkal és támogatóikkal szemben.
 • Hivatalosan függetlenek, különösen a kormányzattól és más közhatóságoktól, valamint egyéb politikai és gazdasági szereplőktől.
 • A civil szervezetek nem egyéni célokat és érdekeket szolgálnak. Céljuk az, hogy a társadalomban az emberek jóléthez kapcsolódóan bizonyos érdekek és kérdések kapcsán az érintett rétegeknek valamint társadalom egészének érdekében járjanak el. Tevékenységükből tagjaik számára sem gazdasági, sem szakmai haszon nem származik.

A Képzési Program megvalósítói:
A CC Consultatio Kft. és a vele együttműködő Civil Társadalom Fejlődéséért Alapítvány.

A Program Eszközei
A program bonyolítása, végrehajtása során a kapcsolattartást elsődlegesen az elektronikus formára alapozzuk és az alábbi eszközöket használjuk.

1. Jelentkezési lap
A képzési program meghirdetését követően kerül sor a 7 régióközpontban a Regionális információs napokra. Az információs napokon, valamint egyénileg a Program honlapján a résztvevők kitöltik a képzésbe való bekapcsolódáshoz szükséges Jelentkezési lapot.

2. Projektötlet Adatlap
A Projektötlet Adatlapot a 2. modul elindításához használja a Képző Szervezet. Az adatlap célja, hogy a strukturált ötleteket összegyűjtsük a második modulhoz. A második modulra összegyűjtött projektötletek értékelése az adatlap alapján történik. 

3. Pályázati Adatlap
A Képző Szervezet a projekt előkészítő fázisában kidolgozta a 3. Modulba való bekapcsolódáshoz szükséges Pályázati Adatlapot.
A Képző Szervezet által előállított Pályázati Adatlap és a hozzá kapcsolódó Útmutató segítségével megvalósul a civil szervezetek és pályázati ötleteik kiválasztása, szelekciója.

4. Szándéknyilatkozat
A projektötlet- és a pályázati szakasz befejezését követően azok a civil szerveződések, amelyek sikeres, pozitívan elbírált anyagokkal rendelkeznek meghívást kapnak a 3. és 4. Modulban való részvételre. A szervezetek képviselői a Szándéknyilatkozat dokumentum aláírásával megerősítik részvételi szándékukat a 3. és 4. Modulokban.

5. Web-oldal a CC Consultatio Kft. honlapján
A CC Consultatio Kft. honlapján elérhető a „Strukturális Alapokra felkészítő tréning civil szervezetek számára” c. program web-oldala.
Az oldal tartalmi részei közé tartoznak:

 • A kidolgozott tananyagok, képzési segédanyagok,
 • Internetes kapcsolatok, információs központok elérhetőségének bemutatása,
 • A programot segítő szakértői adatbázis elérhetősége,
 • A Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK) c. dokumentum válaszainak tanulmányozhatósága.

A Képzési program
A projekt testre szabott tréning-kurzusokat biztosít a civil szervezetek számára. A képzés négy modulból épül fel, amelyeket civil szervezetek képzésére dolgoztunk ki. Az első két modul regionális szinten zajlik le, míg a hármas és négyes modul szakmai felosztás szerint.
Az Ajánlati Dokumentáció előírásai, valamint a Képző Szervezet ajánlatában szereplő információk alapján az 1. és 2. Modul (2.a és 2.b) esetében a résztvevőkből szemináriumi csoportokat alakítunk ki.
A szemináriumi csoportok kialakításánál figyelembe vesszük a következő szempontokat:

 • A programba jelentkezési sorrendben kerülhetnek be a személyek.
 • Szervezetenként 1 fő kapcsolódhat be (adott régióban kevesebb számú jelentkező esetén több fő is lehet).
 • Előnyt élveznek a kevesebb szakterületi ismerettel rendelkező személyek.
 • A csoportképzés alapját a Jelentkezési Űrlapban említett szakmaterületek jelentik.

Terveink szerint a hasonló tevékenységi területen működő hallgatók egy szemináriumi csoportba kerülnek, a csoportok létszáma 24-30 fő között lesz.

 

A Modulok tartalmának vázlatszerű bemutatása:

1. Modul
1. blokk –     Bevezetés
2. blokk –     Magyarország kapcsolódása az EU-hoz és annak intézményrendszeréhez
3. blokk –     A Strukturális Alapok és Magyarország
4. blokk –     Projektötlet – ötletbörze; EU-s pályázatokkal kapcsolatos tudnivalók

2.a Modul
Projektciklus-menedzsment
1 nap
1. blokk –    Általános tudnivalók
2. blokk –    Előkészítő szakasz
3. blokk –    Tervezési szakasz
4. blokk –    Tervezési szakasz (folytatás): Logikai keretmátrix

2 nap
1. blokk –    Tervezési szakasz (folytatás): Költségvetés kialakítása
2. blokk –    Tervezési szakasz: Megvalósítási ütemterv, Humánerőforrás- és Kommunikációs-terv
3. blokk –    Tervezési szakasz: Pályázati adatlap kitöltése
4. blokk –    A pályázati program indítása

2.b Modul
1. blokk –    Ötletgenerálás és tesztelés
2. blokk –    Esettanulmány
3. blokk –    Saját projektterv előkészítése
4. blokk –    Saját projektterv előkészítése (folytatás)

3. Modul
1 nap
1. blokk –    A konkrét pályázatok tartalmi elemei
2. blokk –    Célcsoport meghatározása; SWOT analízis
3. blokk –    Eredményeken alapuló tervezés és menedzsment (RBPM)
4. blokk –    RBPM terv (folytatás); Logikai keretmátrix kitöltése az RBPM alapján

2 nap
1. blokk –   Értékelési szempontk
2. blokk –   Költségvetés kidolgozása
3. blokk –   Cselekvési ütemterv kidolgozása; HR terv és Kommunikációs terv elkészítése
4. blokk –   Horizontális szempontok figyelembe vétele; A projekt eredményeinek fenntarthatósága

4. Modul
A képzők képzése

1. Módszertani ismeretek a képzési tevékenységhez
2. A képzési program felépítése
3. Pályázatkészítési technikák átadása
4. Pénzügyi tervezés fontossága
5. Részletes projektterv kidolgozása, a pályázati adatlap kitöltése
6. A pályázati dokumentáció összeállítása
7. A hálózatépítés szükségessége

Az egyes modulok lezárását követően konzultációkra kerül sor, melyeken a program szakemberei áttekintik a felmerült kérdéseket, problémákat, a pályázók által benyújtott projektjavaslatokat és pályázatokat.
A konzultáció módozatai és időpontjai:

 • A regionális szakértők helyi szinten biztosítanak konzultációs lehetőséget.
 • Elsődlegesen a trénerekkel lehet a kapcsolatot tartani elektronikus úton (e-mailen keresztül).
 • A központilag szervezett konzultáció lehetővé teszi egy szélesebb szakértői körrel való találkozást.
 • A résztvevői igényeknek megfelelve fogjuk a konzultációs időpontokat kijelölni.

 

A Program Feltételrendszere és szolgáltatásai

1. Modul

1 napos képzés, a várható résztvevői létszám 20-25 fő

Nyújtott szolgáltatások:  1 főétkezés, 2 alkalommal bekészítés (kávészünet)

Időpontok a régióra vonatkozó táblázatban.

 

2.a Modul

2 napos képzés, a várható résztvevői létszám 20-25 fő

Nyújtott szolgáltatások:  3 főétkezés, 3 alkalommal bekészítés (kávészünet)

1 éjszakai szállás + reggeli

Időpontok a régióra vonatkozó táblázatban.

 

2.b Modul
1 napos képzés, a várható résztvevői létszám 20-25 fő

Nyújtott szolgáltatások:  1 főétkezés, 2 alkalommal bekészítés (kávészünet)

Időpontok a régióra vonatkozó táblázatban.

 

3. Modul
2 napos képzés, a várható résztvevői létszám 20 fő

Nyújtott szolgáltatások:  3 főétkezés, 3 alkalommal bekészítés (kávészünet)

1 éjszakai szállás + reggeli

Időpontok a régióra vonatkozó táblázatban.

 

A képzési program időbeosztásával kapcsolatos tudnivalók

·   Érkezés:
A résztvevők a képzés napján 9.00 órakor jelentkeznek a megadott címen, és regisztrálnak.

A 2 napos képzés esetében a jelentkezők érkezési sorrendben foglalhatják el szállásukat, az oktatás kezdési időpontja változatlan.

·   A napi program:
A részletes időbeosztáshoz a helyszínen jutnak hozzá a résztvevők.

·   Távozás:
Az utolsó oktatási napon a képzés befejezését, az értékelő kérdőív kitöltését követően, kb. 16.30-kor.

Kérjük, a megadott időpontokat tartsák tiszteletben!

·   Étkezés, szállás
Az étkezés menü jellegű lesz. A szállást 2 ágyas szobákban biztosítjuk. A további információkhoz a helyszínen lehet hozzájutni.

 

A programban előfordulhatnak változtatások, amelyekről a lehetőségekhez mérten rögtön tájékoztatjuk Önöket, de kérjük, hogy tanulmányozzák a program web-oldalát is.